Sem Pringpuangkeo Foundation

ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

กิจกรรมการเข้าค่ายเกษตร ประจำปี 2560

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว นำคณะติดตามกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการฯ

กิจกรรมการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เขตจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา

กิจกรรมสวนเสมสรรพสิ่ง "การดำนาปลูกข้าว"

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เขต จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดห้องของเล่น Play and Learn เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2017

การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

ค่ายฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ประจำปี 2560

โครงการ ”สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง”

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้จัดกิจกรรม ค่ายเกษตร ณ สวนเสมสรรพสิ่ง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2559 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

การช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

กิจกรรมภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีงานทำระหว่างอดีตนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2015

พิธีเปิดสวนสาธารณะและห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนทุนในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยาผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน