Sem Pringpuangkeo Foundation

ข่าวสาร / กิจกรรม

โครงการฟอกลมหายใจ

พิธีมอบรางวัลเสม อวอร์ด 2562 สำหรับองค์กรและบุคคลผู้มีผลงานวิจัยสมุนไพรดีเด่น

ประกาศผลรางวัลเสม อวอร์ด

มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแก้ว เปิดสนามเด็กเล่น Play and Learn

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2018

ผู้อุปการะเยี่ยมเด็กนักเรียนทุน

พิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนความสุข สานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว นำคณะติดตามกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการฯ

กิจกรรมการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เขตจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา

ผู้อุปการะเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในความอุปการะ เขตจังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เขต จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดห้องของเล่น Play and Learn เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

ชาหมอเสม (Mor Sem Tea) ชาเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ

โครงการ ”สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง”

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้จัดกิจกรรม ค่ายเกษตร ณ สวนเสมสรรพสิ่ง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2559 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

กิจกรรมค่ายเกษตร 5 จังหวัด ณ แปลงสาธิต เสมสรรพสิ่ง 1 ไร่ 1 แสน

กิจกรรมภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีงานทำระหว่างอดีตนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนทุนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน

พิธีเปิดสวนสาธารณะและห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนทุนในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยาผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว