Sem Pringpuangkeo Foundation

ข่าวสาร / กิจกรรม

กิจกรรมการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เขตจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา

กิจกรรมสวนเสมสรรพสิ่ง "การดำนาปลูกข้าว"

ผู้อุปการะเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในความอุปการะ เขตจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดห้องของเล่น Play and Learn เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2017

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

ค่ายฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ประจำปี 2560

ชาหมอเสม (Mor Sem Tea) ชาเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้จัดกิจกรรม ค่ายเกษตร ณ สวนเสมสรรพสิ่ง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

การช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

กิจกรรมค่ายเกษตร 5 จังหวัด ณ แปลงสาธิต เสมสรรพสิ่ง 1 ไร่ 1 แสน

มูลนิธิฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2015

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนทุนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนทุนในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยาผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพ