Sem Pringpuangkeo Foundation

ข่าวสาร / กิจกรรม

โครงการฟอกลมหายใจ

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เปิดรับสมัคร

พิธีมอบรางวัลเสม อวอร์ด 2562 สำหรับองค์กรและบุคคลผู้มีผลงานวิจัยสมุนไพรดีเด่น

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง

มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแก้ว เปิดสนามเด็กเล่น Play and Learn

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

ตัวแทนนักเรียนทุนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ร่วมกับ Deutsche Bank

ผู้อุปการะเยี่ยมเด็กนักเรียนทุน

พิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมการเข้าค่ายเกษตร ประจำปี 2560

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนความสุข สานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว นำคณะติดตามกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการฯ

กิจกรรมสวนเสมสรรพสิ่ง

ผู้อุปการะเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในความอุปการะ เขตจังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เขต จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2017

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

ค่ายฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ประจำปี 2560

ชาหมอเสม (Mor Sem Tea) ชาเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ

โครงการ ”สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง”

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2559 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

การช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

กิจกรรมค่ายเกษตร 5 จังหวัด ณ แปลงสาธิต เสมสรรพสิ่ง 1 ไร่ 1 แสน

กิจกรรมภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีงานทำระหว่างอดีตนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2015

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนทุนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน

พิธีเปิดสวนสาธารณะและห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงรายผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว