Sem Pringpuangkeo Foundation

ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เขต จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

พิธีเปิดห้องของเล่น Play and Learn เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2017

การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

ค่ายฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ประจำปี 2560

โครงการ ”สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง”

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้จัดกิจกรรม ค่ายเกษตร ณ สวนเสมสรรพสิ่ง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2559 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินทุนสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

การช่วยเหลือสร้างบ้านให้แก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

กิจกรรมภาคีเครือข่ายส่งเสริมการมีงานทำระหว่างอดีตนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ

มูลนิธิฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2015

พิธีเปิดสวนสาธารณะและห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย

พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนทุนในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยาผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์