Sem Pringpuangkeo Foundation

คณะกรรมการมูลนิธิ          

 

  นายเกษม  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา                  ประธานกรรมการ

  นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ                                รองประธานกรรมการ

  นายชัชวาลย์  พริ้งพวงแก้ว                       กรรมการ

  นายปิยะ  จิตตาลาน                                    กรรมการ

  นายสันติ  ภิรมย์ภักดี                                   กรรมการ

  นายปลิว  มังกรกนก                                    กรรมการ

  ดร.กวิน  พริ้งพวงแก้ว                                 กรรมการ

  นายอัสสเดช  คงสิริ                                     กรรมการ

  นายภูมิใจ  ขำภโต                                       กรรมการ

  นางอัจฉรา  สุนทรวาทิน                              กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิกผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน