Sem Pringpuangkeo Foundation

รางวัลเสม อวอร์ดสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

219/28-31  อาคารอโศกทาวเวอร์ส  ชั้น 9

ถ.สุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา  กรุงเทฯ 10110

โทรศัพท์   :        02-260-0229

โทรสาร     :        02-259-0489

E-mail        :        sembkk@anet.net.th

  Semfoundation.bangkok@hotmail.com

 

สำนักปฎิบัติงานจังหวัดเชียงราย

46/3 หมู่ 10 ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์  :         052-020506  

E-mail     :         admin@sem-foundation.org

 ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์