Sem Pringpuangkeo Foundation

ติดต่อเราสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

219/28-31  อาคารอโศกทาวเวอร์ส  ชั้น 9

ถ.สุขุมวิท 21  แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา  กรุงเทฯ 10110

โทรศัพท์   :        02-260-0229

โทรสาร     :        02-259-0489

E-mail        :        sembkk@anet.net.th

  Semfoundation.bangkok@hotmail.com

สำนักงานเชียงใหม่

93/46  หมู่บ้านสว่างนคร  หมู่ 5

ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์/โทรสาร   :         053-244-017

E-mail                     :         semcnx@cmnet.co.th

                Semfoundation.chiangmai@hotmail.com

 ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้