Sem Pringpuangkeo Foundation

การบริจาคร่วมบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาหรือกิจกรรมพัฒนาเด็กได้ที่

 

            ชื่อบัญชี             มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว

            เลขที่บัญชี         741-2-46887-7 

            ธนาคาร             กสิกรไทย  สาขาอโศก  กรุงเทพฯ

 

                                           หรือ

 

            ชื่อบัญชี             มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว

            เลขที่บัญชี         154-2-20247-3    

            ธนาคาร             กสิกรไทย   สาขาเชียงรายผู้สนับสนุน
 โครงการ

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558