Sem Pringpuangkeo Foundation

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์


โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  เมื่อพ่อแม่ของเด็กเสียชีวิตลง  เด็กเหล่านี้ก็จะเป็นภาระของปู่ย่า ตายาย หรือญาติพี่น้องที่ยากจน  ทำให้การศึกษาของเด็กต้องสะดุดลง เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะเข้าสู่วงจรไม่พึงประสงค์ การเข้าสู่วงการอาชญากรรม  การค้าประเวณี ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม

            การดำเนินงานในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มุ่งเน้นการให้ความสนับสนุนในด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กในโครงการได้รับการศึกษาสูงสุดที่เด็กจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และหลุดพ้นจากวงจรอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว โดยที่เด็กที่รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเหล่านี้ยังคงพักอาศัยอยู่กับครอบครัว ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องของตนเองตามลักษณะของสังคมไทยต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ได้ผลกระทบจากโรคเอดส์

2. ปกป้องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์จากวงจรไม่พึงประสงค์ เช่น การติดยาเสพติด การค้าประเวณี

3. ช่วยลดช่องว่างทางสังคม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์มีโอกาสได้เรียนเหมือนเด็กทั่วไป

4. เพิ่มช่องทางการสร้างกุศลให้กับผู้ที่ใจบุญในสังคม ให้มาสร้างกุศลโดยการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

 
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน