Sem Pringpuangkeo Foundation

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์


โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  เมื่อพ่อแม่ของเด็กเสียชีวิตลง  เด็กเหล่านี้ก็จะเป็นภาระของปู่ย่า ตายาย หรือญาติพี่น้องที่ยากจน  ทำให้การศึกษาของเด็กต้องสะดุดลง เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะเข้าสู่วงจรไม่พึงประสงค์ การเข้าสู่วงการอาชญากรรม  การค้าประเวณี ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม

            การดำเนินงานในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มุ่งเน้นการให้ความสนับสนุนในด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กในโครงการได้รับการศึกษาสูงสุดที่เด็กจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และหลุดพ้นจากวงจรอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว โดยที่เด็กที่รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเหล่านี้ยังคงพักอาศัยอยู่กับครอบครัว ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องของตนเองตามลักษณะของสังคมไทยต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ได้ผลกระทบจากโรคเอดส์

2. ปกป้องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์จากวงจรไม่พึงประสงค์ เช่น การติดยาเสพติด การค้าประเวณี

3. ช่วยลดช่องว่างทางสังคม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์มีโอกาสได้เรียนเหมือนเด็กทั่วไป

4. เพิ่มช่องทางการสร้างกุศลให้กับผู้ที่ใจบุญในสังคม ให้มาสร้างกุศลโดยการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

 


กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และผู้

ปกครองในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทางเลือกอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับเด็ก

เยาวชน และผู้ปกครอง ประจำปี 2558 โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์

พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มี

คุณค่า สร้างความรักความสามัคคี ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ก่อให้เกิดรายได้

กิจกรรมนี้ดำเนินงานตั้งแต่เดือน ถึงเดือนกันยายน 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กนักเรียนทุนฯ ของ

มูลนิธิฯ และผู้ปกครอง ในเขตอำเภอสันกำแพง และ อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 30 ราย

ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ดำเนินการอบรม และ ฝึกทดลองปฏิบัติจริงให้กับกลุ่ม คือ การทำยาดมสมุนไพร การ

ทำนํ้ามันไพล การทำลูกประคบ การทำยาหม่อง และ สบู่สมุนไพร

ผลที่ได้รับคือเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติจริงในการแปรรูปสมุนไพร

เพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว


โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดทำโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้กับเด็กและเยาวชน ในโครงการ

พ่อแม่อุปถัมภ์ เขตอำเภอเมือง และ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 ราย ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่น อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนเมษายน 2558 แบ่งเป็น 8 วิชาเรียน จาก 8 ครูพื้นเมืองล้านนา ได้แก่

อักษรล้านนาเบื้องต้น , วิชาอาหารพื้นเมือง , ขนมพื้นเมือง , การตอกลายกระดาษ , การดุนลายโลหะ , ที่คั่น

หนังสือ , การปนั้ เครอื่ งปนั้ ดนิ เผา และ การใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาแบบล้านนา นอกจากจะได้ศึกษาในโฮงเฮียน

สืบสานล้านนาแล้ว เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้นำความรู้ที่ได้รับไปส่งต่อให้กับครอบครัว เพื่อนในโรงเรียน และ

ในชุมชนอีกด้วย กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน การพัฒนาเชิงประยุกต์ และเผยแพร่

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์ไว้ให้ดำรงอยู่จากรุ่นต่อรุ่นสืบไป

 
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการส่งเสริมอาชีพ