Sem Pringpuangkeo Foundation

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์


ความเป็นมา

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2538 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ที่ได้เล็งเห็นปัญหาเด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดามารดาจากโรคเอดส์ ในอดีตมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนบน และผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน มีครอบครัว เมื่อผู้ป่วยเหล่านี้เสียชีวิตลง จึงทำให้มีเด็กกำพร้าเป็นจำนวนมาก เด็กเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่กับญาติซึ่งมีฐานะยากจนหรือเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีกำลังเพียงพอในการเลี้ยงดูเด็กหรือไม่สามารถส่งเสียเด็กให้เรียนต่อได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน

 

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

วัตถุประสงค์

1.         จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

2.         ปกป้องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์จากวงจรไม่พึงประสงค์ เช่น การติดยาเสพติด การค้าประเวณี

3.         ช่วยลดช่องว่างทางสังคมด้วยการส่งเสริมให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์มีโอกาสได้เล่าเรียนดังเช่นเด็กทั่วไป

4.         เพิ่มช่องทางการสร้างกุศลให้กับผู้ที่ใจบุญในสังคม ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างกุศลโดยการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

            ทั้งนี้ เด็กที่รับทุนสนับสนุนการศึกษาจะยังคงพักอาศัยอยู่กับครอบครัวของตนเองตามลักษณะของสังคมไทยต่อไป

 

 

การติดตามดูแลเด็ก

ในแต่ละเดือน เจ้าหน้าที่ประสานงานของมูลนิธิฯ ทั้ง 6 จังหวัด จะออกติดตามเยี่ยมเด็กทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน พร้อมทั้งดูแลให้คำปรึกษาแก่เด็ก รวมถึงผู้ปกครองในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่จะออกติดตามเยี่ยมเด็กที่บ้านปีละ 2 ครั้ง และที่โรงเรียนปีละ 2 ครั้ง

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก

นอกจากการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กกำพร้า เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่ออนาคตของชาติ จึงจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และสังคม ไปพร้อมกันโดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข พร้อมเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่มูลนิธิฯ ได้จัดให้แก่เด็ก อาทิเช่น

  1. โครงการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สนับสนุนงบประมาณโดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
  3. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ณ สวมเสมสรรพสิ่ง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  4. กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม
  5. กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ

 
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด