Sem Pringpuangkeo Foundation

Staff
Ridthirong Santabutr, Deputy Manager


Ms Kanittarin Somtana, Financial Officer


Krittima Pawabud, Deputy Manager


Panupong Wongkeo, Coordinator


Kritpasong Sriwong, Coordinator


Porntip Puttima, Coordinatorผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)