Sem Pringpuangkeo Foundation

Staff
Santi Leksakun, Manager


Ridthirong Santabutr, Deputy Manager


Ms Kanittarin Somtana, Financial Officer


Krittima Pawabud, Deputy Manager


Wallapa Surin, Coordinator & Public Relations


Phichit Ainsom, Administrative Assistant


Panupong Wongkeo, Coordinator


Kritpasong Sriwong, Coordinator


Porntip Puttima, Coordinatorผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้