Sem Pringpuangkeo Foundation

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน


 

การทำการเกษตร ในยุคปัจจุบันจะเน้นเชิงธุรกิจ ทำให้มีการใช้สารเคมีเป็นอย่างมาก และเป็นลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยว ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม รอบตัว และกับตัวเกษตรกรเอง รวมถึงแผนการตลาดที่ไม่ดี ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ให้มีการศึกษาเรียนรู้ งานเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 จนปัจจุบัน มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ฝึกอบรมตามสถานที่ต่างๆ ได้ส่งเสริมการเกษตรให้แก่ครอบครัวเด็ก และขยายพื้นที่ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละจังหวัดที่มูลนิธิฯดำเนินการ 

มูลนิธิฯ จึงได้นำแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่  เชียงรายลำพูน ลำปาง และพะเยา เข้ามาศึกษาหาความรู้และหาประสบการณ์ชีวิตในการทำเกษตรที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรครบวงจร ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชุมชนที่เด็ก และเยาวชน อาศัยอยู่ และสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปขยายให้แก่คนในชุมชน ให้ได้ความรู้ในการทำการเกษตร ที่ยั่งยืน ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.      เพื่อให้เด็ก เยาวชน ที่เป็นแกนนำ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรครบวงจร แบบพอเพียง และยั่งยืน

2.      เพื่อปลูกฝังอาชีพเกษตรกรให้แก่เด็กแกนนำ

3.      เพื่อให้เด็กแกนนำได้ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์

4.      เพื่อให้เด็กแกนนำมีความอดทน รู้จักการประกอบอาชีพ
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์