Sem Pringpuangkeo Foundation


.ข่าวสาร / กิจกรรม

กิจกรรมการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เขตจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา

กิจกรรมสวนเสมสรรพสิ่ง "การดำนาปลูกข้าว"

ผู้อุปการะเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในความอุปการะ เขตจังหวัดเชียงใหม่ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการส่งเสริมอาชีพ