Sem Pringpuangkeo Foundation


.ข่าวสาร / กิจกรรม

มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแก้ว เปิดสนามเด็กเล่น Play and Learn

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2018ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558