Sem Pringpuangkeo Foundation


.ข่าวสาร / กิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง

มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแก้ว เปิดสนามเด็กเล่น Play and Learn

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยาผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว