Sem Pringpuangkeo Foundation


.ข่าวสาร / กิจกรรม

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง

มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแก้ว เปิดสนามเด็กเล่น Play and Learnผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน