Sem Pringpuangkeo Foundation

โครงการฟอกลมหายใจ


จังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชน และมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว นำร่องโครงการฟอกลมหายใจ ในวันงดสูบบุหรี่โลก เช้าวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “วันฟอกลมหายใจจังหวัดเชียงราย” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริเวณลานชาธรรมชาติดอยช้าง ถนนพหลโยธิน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยร้ายของบุหรี่ การทำปุ๋ยหมักด้วยวัชพืชธรรมชาติ  การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การใช้พลังงานสะอาด และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ เช่น  อ่างเก็บน้ำแก้มลิง เกษตรผสมผสาน และยังได้ร่วมกันทำลายมวนบุหรี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลกอีกด้วย
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว