Sem Pringpuangkeo Foundation

กิจกรรมการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เขตจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนทุน  โดยเขตจังหวัดเชียงราย จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนทุนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 ราย   ณ บ้านของครูผู้สอน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  เขตจังหวัดพะเยา เปิดกิจกรรมการสอนให้กับเด็กนักเรียนทุน ณ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา  โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลตลอดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด


กิจกรรมสวนเสมสรรพสิ่ง


เมื่อวันเสาร์ ที่  22 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมกับเด็กนักเรียนทุนที่สนใจทางด้านการเกษตร และ อาสาสมัครชาวต่างชาติ จากไร่ชาดอยช้าง ร่วมกันดำนาปลูกข้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปี  ณ สวนเสมสรรพสิ่ง  ต.เหมืองลึก อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว นำคณะติดตามกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการฯ


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ ได้เข้าร่วมประชุม และ สำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 3 Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ซึ่งทางมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้เสนอของบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการในส่วนของภาคเช้า จะเป็นการประชุมเพิ่อหารือในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมของโครงการ ช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่เพื่อสำรวจการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน


มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนความสุข สานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล


มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนความสุข

สานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล

 

            นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยนายนินนาท    ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด           มร.มิจิโนบุ  ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

 

§  ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

§  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

§  ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

นายประมนต์ กล่าวว่า “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ องค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ขาดโอกาส

สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ผมขอให้ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด นำความรู้มาประกอบสัมมาชีพ ขัดเกลาจิตใจและมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เจริญทั้งทางสติปัญญาและจิตใจ และขอให้รักษาโอกาสที่ได้รับนี้ไว้

 

                        และในปีนี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ยังคงสนับสนุนทุนการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่องให้แก่ 8 องค์กรการกุศล มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท โดยรายละเอียดมีดังนี้

         

ชื่อองค์กร

ชื่อโครงการ

1. สำนักวิชาการศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้

2. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

5. โครงการหนูรักผักสีเขียว และ โครงการนำร่องในหัวข้อเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหารอย่างยั่งยืน (Food Security) เพื่อเด็กและชุมชน

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

6. ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในภาคใต้

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

7. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาคตะวันออก

5. มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

8. โครงการบ้านตะวันใหม่

9. ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ ปปส.

6. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

10. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

7. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

11. กิจกรรมวิชาการและส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. โครงการรางวัลผลงานวิชาการ TTF Award

 “ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน ที่ช่วยกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆ ของเรา ขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มูลนิธิ ต่างๆ ตลอดจนคณะทำงานทุกท่านที่เป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์” นายประมนต์ กล่าวในที่สุด

 

มูลนิธิโตโยต้าฯ จะยังคงดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่เราสนับสนุนในวันนี้จะสามารถเป็นคนคุณภาพในสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่รุ่นต่อไป

 

 

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

 

(สุรภูมิ อุดมวงศ์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่


กิจกรรมการเข้าค่ายเกษตร ประจำปี 2560


ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม2560 มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษ ณ สวนเสมสรรพสิ่ง บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีเด็กในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ของมูลนิธิฯ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา โดยคัดเลือกแกนนำเด็ก ที่สนใจงานด้านการเกษตร จำนวน 12 คน และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คุณบังอร กาบแก้ว โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นการปฏิบัติ ให้แกนนำเด็ก ได้ฝึกการเป็นวิทยากร หลังจากเรียนรู้ทฤษฏีแล้ว ได้ลงมืองานจริงปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การเรียนรู้การทำอาหารสัตว์ ที่สวนเสมสรรพสิ่งมีสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ดังนี้ หมู เป็ด ไก่ ปลา ในการทำอาหารสัตว์จะมีวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นตัวเสริมทำให้ลดต้นทุนในการเลี้ยงลง มีการเก็บไข่เป็ด ไข่ไก่ รดน้ำผัก เก็บผักเพื่อประกอบอาหาร และที่เหลือนำไปจำหน่ายในชุมชน การเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ ทั้งสูตรแห้ง และสูตรน้ำ นอกจากกิจกรรมภายในค่ายแล้ว ยังมีการทัศนะศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ร้านกาแฟสวนหลังบ้าน  ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพาน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีการดำเนินการทำการเกษตรแบบครบวงจรบริเวณหลังร้านอีกด้วย  ระยะเวลาในการเข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2560 รวม 4 วัน 3 คืน 


พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ให้กับเด็กนักเรียนทุนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ในจังหวัดเชียงรายและพะเยา  ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาว  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   โดยมีนายอำเภอแม่ลาว คุณคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า เป็นประธานในพิธี โดยมีแขกผู้เกียรติ์ และ ตัวแทนกลุ่มผู้อุปการะเข้าร่วมงาน  มีเด็กที่เข้ารับทุนในครั้งนี้จำนวน 425 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,060,300 บาท (สามล้านหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) มีการแสดงฟ้อนรำของตัวแทนเด็กนักเรียนทุนเขตจังหวัดเชียงราย  จากนั้นตัวแทนนักเรียนทุนและผู้ปกครองเด็กกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อมูลนิธิฯ และผู้อุปการคุณ   ประธานบริหารมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว  คุณชัชวาลพริ้งพวงแก้ว  กล่าวให้โอวาทและปิดงาน


พิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอน


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนทุนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและ แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานพุทธสถาน  ถนนท่าแพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีจำนวนเด็กนักเรียนที่เข้ารับทุนจำนวน 166 ราย  โดยมีคุณเสาร์แก้ว พายุ ประธานบริหารกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติ์เป็นประธานงาน มีคณะครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมพิธี นอกจากการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กแล้ว ในงานยังมีการแสดงฟ้อนกระเหรี่ยงเก็บข้าว ของนักเรียนทุนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และ การกล่าวถึงความรู้สึกของตัวแทนนักเรียนทุน และผู้ปกครองที่มีต่อผู้อุปการะทุนและมูลนิธิ


ผู้อุปการะเยี่ยมเด็กนักเรียนทุน


ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา  ผู้อุปการะชาวสิงคโปร Mr.Chee Yew Chung และ คุณ Lee Sah Ling  เยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในความอุปการะที่บ้านของเด็กในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 3 ราย คือ 1. นางสาวปิญาภรณ์ เจริญวัง นักเรียนชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2. นางสาววลีพร วรรณศรี นักเรียนชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาลำปาง 3. เด็กหญิงอ้อยทิพย์ หม้อใจวงศ์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดยเด็กทั้ง 3 ราย ได้ประดิษฐ์บัตรอวยพรที่ทำด้วยตัวเองมอบให้กับผู้อุปการะ โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เขตจังหวัดลำปางเป็นผู้ประสานและนำผู้อุปการะไปพบเพื่อเยี่ยมเยือนเด็กที่อุปการะ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558