Sem Pringpuangkeo Foundation

กิจกรรมการส่งเสริมภาษาอังกฤษ เขตจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560  มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนทุน  โดยเขตจังหวัดเชียงราย จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนทุนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 ราย   ณ บ้านของครูผู้สอน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  เขตจังหวัดพะเยา เปิดกิจกรรมการสอนให้กับเด็กนักเรียนทุน ณ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา  โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลตลอดการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด


กิจกรรมสวนเสมสรรพสิ่ง "การดำนาปลูกข้าว"


เมื่อวันเสาร์ ที่  22 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมกับเด็กนักเรียนทุนที่สนใจทางด้านการเกษตร และ อาสาสมัครชาวต่างชาติ จากไร่ชาดอยช้าง ร่วมกันดำนาปลูกข้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปี  ณ สวนเสมสรรพสิ่ง  ต.เหมืองลึก อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว นำคณะติดตามกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการฯ


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ ได้เข้าร่วมประชุม และ สำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 3 Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ซึ่งทางมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้เสนอของบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการในส่วนของภาคเช้า จะเป็นการประชุมเพิ่อหารือในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมของโครงการ ช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่เพื่อสำรวจการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน


มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนความสุข สานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล


มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนความสุข

สานโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล

 

            นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยนายนินนาท    ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด           มร.มิจิโนบุ  ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 แก่ 8 องค์กรการกุศล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

 

§  ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

§  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

§  ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 

นายประมนต์ กล่าวว่า “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ องค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ขาดโอกาส

สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ผมขอให้ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด นำความรู้มาประกอบสัมมาชีพ ขัดเกลาจิตใจและมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้เจริญทั้งทางสติปัญญาและจิตใจ และขอให้รักษาโอกาสที่ได้รับนี้ไว้

 

                        และในปีนี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ยังคงสนับสนุนทุนการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่องให้แก่ 8 องค์กรการกุศล มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท โดยรายละเอียดมีดังนี้

         

ชื่อองค์กร

ชื่อโครงการ

1. สำนักวิชาการศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้

2. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคเหนือ

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

5. โครงการหนูรักผักสีเขียว และ โครงการนำร่องในหัวข้อเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยในอาหารอย่างยั่งยืน (Food Security) เพื่อเด็กและชุมชน

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

6. ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในภาคใต้

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

7. ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาคตะวันออก

5. มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน

8. โครงการบ้านตะวันใหม่

9. ทุนสนับสนุนแก่บุตรธิดาเจ้าหน้าที่ ปปส.

6. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

10. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

7. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

11. กิจกรรมวิชาการและส่งเสริมการจัดพิมพ์ผลงานด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. โครงการรางวัลผลงานวิชาการ TTF Award

 “ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน ที่ช่วยกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กๆ ของเรา ขอขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มูลนิธิ ต่างๆ ตลอดจนคณะทำงานทุกท่านที่เป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์” นายประมนต์ กล่าวในที่สุด

 

มูลนิธิโตโยต้าฯ จะยังคงดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่เราสนับสนุนในวันนี้จะสามารถเป็นคนคุณภาพในสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่รุ่นต่อไป

 

 

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

 

(สุรภูมิ อุดมวงศ์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558

โครงการส่งเสริมอาชีพ