Sem Pringpuangkeo Foundation

การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560


ช่วงปิดภาคฤดูร้อน ในเดือนเมษายนนี้  มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนทุน  กิจกรรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ ในส่วนของจังหวัดพะเยาได้จัดอบรมขึ้นที่ รร.บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 4 - 8 เม.ย 60 


โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560


                        มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว  ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมโลก จึงได้ดำเนินโครงการ  ส่งเสริมภาษาอังกฤษแก่เด็ก  และเยาวชนขึ้นในทุกปี เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น  และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษในพื้นที่อำเภอแม่สรวยระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีเด็กที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย มีครูผู้สอนคือนายอลงกรณ์ ไชยโอภาส

หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนในครั้งนี้คือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 

           ผลที่ได้รับจากการเรียนการสอนในครั้งนี้ คือ

1.            เด็กและเยาวชน  ที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ  และสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปในอนาคต

2.            เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดี และหันมาสนใจในด้านภาษาอังกฤษ

3.            เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาบุคลิกภาพให้กล้าแสดงออก และการเข้าสังคมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่โรงเรียน

4.            เด็กและเยาวชนในโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

 

            สิ่งที่เด็กๆต้องการเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปคือ

1.เปิดสอนภาษาที่หลากหลายมากกว่านี้ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

2.เพิ่มระยะเวลาในการเรียนมากกว่านี้

 

 

 


ค่ายฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ประจำปี 2560


ปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีนี้ มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว ได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารพิษ ณ สวนเสมสรรพสิ่ง บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีเด็กในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ของมูลนิธิฯ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา โดยคัดเลือกแกนนำเด็ก ที่สนใจงานด้านการเกษตร จำนวน 13 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรผู้ให้ความรู้คือ ผู้ดูแลสวนเสมสรรพสิ่ง คุณบุญส่ง และคุณบังอร กาบแก้ว

                กิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นการปฏิบัติ ให้แกนนำเด็ก ได้ฝึกการเป็นวิทยากร หลังจากเรียนรู้ทฤษฏีแล้ว ได้ลงมืองานจริงปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การเรียนรู้การทำอาหารสัตว์ ที่สวนเสมสรรพสิ่งมีสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ดังนี้ หมู เป็ด ไก่ ปลา ในการทำอาหารสัตว์จะมีวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นตัวเสริมทำให้ลดต้นทุนในการเลี้ยงลง มีการเก็บไข่เป็ด ไข่ไก่ รดน้ำผัก เก็บผักเพื่อประกอบอาหาร และที่เหลือนำไปจำหน่ายในชุมชน การเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ ทั้งสูตรแห้ง และสูตรน้ำ ระยะเวลาในการเข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 28-31 มีนาคม รวม 4 วัน 3 คืน เด็กที่มาร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับงานเกษตรในปัจจุบัน ในเรื่องของปัญหาการทำการเกษตรในปัจจุบัน หัวข้อหลักๆ ก็จะมี การใช้สารเคมีในที่ดิน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การผูกขาดทางการเกษตรกับนายทุน ปัญหาหนี้สิน สุขภาพ เป็นต้น และในเรื่องการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เด็กที่มาร่วมกิจกรรมมีพื้นฐานเกษตรกรที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ จะนำไปปรับใช้คือ การเผยแพร่การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปลอดสารเคมี การลดต้นทุนการให้อาหารสัตว์ และการให้ข้อมูลแก่โรงเรียนชุมชน ถึงโทษและพิษภัยของการใช้สารเคมี ส่วนความรู้ที่เด็กอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ก็มี ขั้นตอนการปลูกข้าว การเพาะเลี้ยงเห็ด การปลูกสตรอแบรี่โดยปลอดสารเคมี

                และในเดือนสิงหาคม 2560 มูลนิธิฯ จะได้มีการปลูกข้าวในแปลงนา ทั้งนี้จะได้นำเด็กนักเรียนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวต่อไป.


พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา


มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว  จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้กับเด็กนักเรียนทุน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 อ.เมือง จ.เชียงราย  เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560  


การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2017


การแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2017

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึ้นเป็นปีที่ 15 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกอล์ฟนวธานี โดย คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดการแข่งขันดังเช่นทุกปี อีกทั้งยังได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการนำนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติ 13 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้รวมทั้งสิ้น 13 ทีม ได้แก่ ทีมสิงห์ ทีม SPF ทีมปิยะสุวรรณ ทีม TISCO ทีมโอเรกอนอลูมิเนียม ทีมสยามพลาสติก ทีม D103i ทีม C-RH ทีมวิชัยเทรดดิ้ง (1983) ทีม SSG ทีม PRE-BUILT ทีม Easy Golf 110 และ ทีม NWR

ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SPF AM 2017 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีมปิยะสุวรรณ คะแนนรวม 192
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมโอเรกอนอลูมิเนียม 
 คะแนนรวม 198
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม Easy Golf 110 คะแนนรวม 200

ในการนี้ คุณเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีอุปการคุณดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1.คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว 300,000 บาท
2.คุณสันติ ภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 280,000 บาท 
3.บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด และคุณพิพัฒน์ เศวตวิลาศ 110,000 บาท
4.บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด โดย คุณสิน จินดารัตนวรกุล 100,000 บาท
5.บริษัท ปิยะสุวรรณ จำกัด โดย คุณปิยะ จิตตาลาน 80,000 บาท 
 6.บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย คุณปลิว มังกรกนก 80,000 บาท 
7.บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด โดย ดร. กวิน พริ้งพวงแก้ว 80,000 บาท
8.บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด โดย คุณกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 80,000 บาท
9.บริษัท สยามสตีลเกรตติ้งส์ จำกัด โดย คุณโชคชัย สุขวุฒิ 80,000 บาท 
10.บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิโรจน์ เจริญตรา 80,000 บาท
11.คุณชยาวุธ จิระธันห์ 80,000 บาท
12.บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) โดย คุณพลพัฒ กรรณสูต 80,000 บาท
13.บริษัท ชาดอยช้าง จำกัด โดย ดร. กวิน พริ้งพวงแก้ว 50,000 บาท
14.คุณสถิตย์ อ๋องมณี 10,000 บาท

มูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “SPF AM 2017” ในครั้งนี้ รวมทั้งใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณคุณชยาวุธ จิระธันห์ ที่กรุณาสนับสนุนอุปกรณ์กอล์ฟสำหรับประมูลในงาน ตลอดจนขอขอบพระคุณคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ที่ได้กรุณามอบผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ คุณสุขุมา ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการสนามกอล์ฟนวธานี ที่ได้กรุณามอบ gift voucher ของสนามกอล์ฟนวธานี สำหรับจับสลากในงานตามลำดับ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปใช้ในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ของมูลนิธิฯ ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, เครา และ สถานที่ในร่ม

 


พิธีเปิดห้องของเล่น Play and Learn เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีเปิดห้องของเล่น Play and Learn เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลร่วมแข่งขันทักษะ มูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบพระคุณเทศบาลนครเชียงรายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานเปิดในครั้งนี้ 


พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เขต จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


      มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมพุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณสมยศ นิมมานเหมินทร์ ประธานมูลนิธิพุทธสถานเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และคุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ประธานบริหารมูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด มีทุนการศึกษาจากผู้อุปการคุณ ดังนี้                                                                                          

1.             ทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย                                                  จำนวน     19       ทุน     163,000    บาท

2.             ทุน Stichting Charity Fund Rijsholt                                     จำนวน      41       ทุน     231,000    บาท 

3.             ทุนมูลนิธิพุทธรักษา                                                                 จำนวน       8        ทุน      55,000     บาท

4.             ทุน รศ.พญ.ประไพ สุเทวี บุรี                                                     จำนวน       9        ทุน      48,000     บาท

5.             ทุน บริษัทแมชเทคอินเตอเนชั่นแนล จำกัด                                จำนวน       2        ทุน      20,000     บาท

6.             ทุน Prof. Michio Umegaki & Dr.Lynn Thiesmeyer             จำนวน       3        ทุน      18,000      บาท

7.             ทุน Deutsche Bank AG                                                       จำนวน       6        ทุน      60,000     บาท

8.             ทุน Ms. Dorothy Chan                                                         จำนวน       5        ทุน      50,000     บาท

9.             ทุน Mr. Christopher Yeoh                                                    จำนวน       5        ทุน      45,000     บาท

10.           ทุน คุณปิยะ จิตตาลาน                                                             จำนวน      3          ทุน      20,500    บาท

11.           ทุน ผู้อุปการะรายย่อยชาวต่างประเทศ                                        จำนวน     35        ทุน    207,990     บาท

12.           ทุน ผู้อุปการะรายย่อยชาวไทย                                                   จำนวน     22        ทุน    112,000     บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น                               158         ทุน 1,030,490     บาท

 
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

กิจกรรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อหารายได้

โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558