Sem Pringpuangkeo Foundation

มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแก้ว เปิดสนามเด็กเล่น Play and Learn


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย เปิดสนามเด็กเล่น “Play and Learn “  เพื่อเป็นสนามเด็กที่เล่น เพื่อความเพลิดเพลินใจและพัฒนาความรู้ให้กับเด็ก  ณ ห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  โดยมีประธานกล่าวเปิดงานคือ คุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ในงานได้จัดกิจกรรมการประกวดระบายสี  การตอบคำถาม เกี่ยวกับสุนัข  มีการบรรยายเรื่องสุนัขโดย ศ.น.สพ.ดร.สุรศักดิ์  เฟื่องวัฒนาพานิช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ สหมิตร   และมีการประกวดสุนัขสุขภาพดีและเป็นมิตร สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง


พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง


มูลนิธิหมอเสม  พริ้งพวงแก้ว ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ของมูลนิธิหมอเสมฯ  ณ ห้องประชุม ชั้น 1  สำนักงานพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 โดยมีคุณสมยศ  นิมมานเหมินทร์ ให้เกียรติ์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพิธีมอบทุนในครั้งนี้    ในงานมีการแสดงความสามารถพิเศษของน้อง ๆ นักเรียนทุน คือ การแสดงโฟล์คซอง พร้อมร้องเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจ  อีกทั้งยังมีเด็กนักเรียนทุน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมัน ทางด้านกฎหมาย คือ นางสาวศิวรักษ์ มะโนพิงค์   มาพูดสร้างแรงจูงใจให้น้อง ๆ นักเรียนทุนคนอื่น ๆ อีกด้วย จากนั้นจึงได้เริ่มพิธีการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนทุนเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง จากนั้นคุณสันติ เล็กสกุล ผู้จัดการมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จึงให้โอวาทแก่เด็ก ๆ นักเรียนทุนและกล่าวปิดงาน 
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (เสมสรรพสิ่ง)

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์