Sem Pringpuangkeo Foundation

พิธีมอบรางวัลเสม อวอร์ด 2562 สำหรับองค์กรและบุคคลผู้มีผลงานวิจัยสมุนไพรดีเด่น


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จัดพิธีมอบรางวัลเสม อวอร์ด 2562 สำหรับองค์กรและบุคคลผู้มีผลงานวิจัยสมุนไพรดีเด่น ในโอกาส 108 ปี ชาตกาล ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเสม อวอร์ด 2562 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่

  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประเภทการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร
  • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับรางวัลประเภทการวิจัยและพัฒนาการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ
  • รศ.ดร.ภญ. อรุณพร อิฐรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับรางวัลประเภทการวิจัยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

(จากซ้าย)   คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ประธานบริหารมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว และกรรมการสรรหาผู้เหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัลเสม อวอร์ด 2562

ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ กรรมการสรรหาผู้เหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัลเสม อวอร์ด 2562

รศ.ดร.ภญ. อรุณพร อิฐรัตน์ 

รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน

นพ. นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

คุณเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว และประธานกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเสม อวอร์ด 2562

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเสม อวอร์ด 2562

ดร.ภก. ยงศักดิ์ ตันติปิฎก กรรมการสรรหาผู้เหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัลเสม อวอร์ด 2562

 

 

 
Sponsors
 Project

Pyscho-Social Support

Environmental Program

Art and Music

Foster Parents Program