Sem Pringpuangkeo Foundation

โครงการส่งเสริมอาชีพ


มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ดำเนินกิจกรรมทางด้านเด็กและเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์มิใช่เพียงเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังสร้างเสริมทักษะให้กับเด็กในหลายๆ ด้าน เพื่อพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ในโอกาสนี้ มูลนิธิหมอเสมฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมทางด้านอาชีพให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กได้รับความรู้ด้านอาชีพและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กนักเรียนทุนและเด็กด้อยโอกาสในวัยเรียน ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่เด็กและเยาวชนจะมีกิจกรรมเสริมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกเหนือจากการเข้าเรียนในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  มีการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก  เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนในการสร้างโอกาสฝึกประสบการณ์ชีวิต หารายได้ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านอาชีพให้สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้เสริม สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้

2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน  ให้มีรายได้เสริมและสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้  ใช้เวลาว่างไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์  และพัฒนาศักยภาพของตนเองและครอบครัว

3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน  สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์  ต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม  รู้จักแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ผู้สนับสนุน
 โครงการ

โครงการส่งเสริมการเกษตรในครัวเรือน

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา จ.เชียงใหม่ ปี 2558

โครงการส่งเสริมอาชีพ

โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว