Sem Pringpuangkeo Foundation

โครงการรางวัลเสม อวอร์ด


โครงการรางวัล "เสม อวอร์ด"

สำหรับบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ผู้มีผลงานวิจัยสมุนไพรดีเด่น

ความเป็นมา

            ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐบุรุษของสังคมไทยผู้สร้างคุณูปการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประเทศเป็นอเนกประการ ที่สำคัญได้แก่ เป็นศัลยแพทย์ไทยคนแรกที่สามารถผ่าตัดแฝดสยามได้เป็นผลสำเร็จ เป็นสูติแพทย์ที่วางรากฐานระบบโรงพยาบาลที่ดูแลสุขภาวะของแม่และเด็กอย่างครบวงจร เป็นผู้ผลักดันให้มีการสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดครบทุกจังหวัดและโรงพยาบาลอำเภอครบทุกอำเภอ ตลอดจนมีสถานีอนามัยครบทุกตำบลตามนโยบายกระจายบริการทางการแพทย์สู่ภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละยุคที่ท่านเป็นผู้บริหาร ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังเป็นผู้นำการผ่าตัดโครงสร้างบริหารกระทรวงสาธารณสุขครั้งใหญ่ให้มีประสิทธิภาพหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 โดยมุ่งจัดสรรงบประมาณไปทางด้านงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ มากกว่างานรักษาพยาบาล อันเป็นนโยบายสาธารณสุขของรัฐที่ยังดำเนินสืบต่อมาในปัจจุบัน

            ยุทธศาสตร์หนึ่งในนโยบายสาธารณสุขป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ริเริ่มขึ้นในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ วางรากฐานการสาธารณสุขมูลฐาน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสาธารณสุขของชาติอย่างกว้างขวาง เช่น ในลักษณะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และในยุคที่ท่านเป็นประธานกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 4   (พ.ศ. 2520 - 2524) ท่านได้ริเริ่มให้มีบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานโดยพัฒนาส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐ

            การที่แพทย์แผนใหม่ดังเช่นศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว มีวิสัยทัศน์พัฒนายาสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสมัยใหม่ น่าจะมาจากประสบการณ์โดยตรงของท่านในสมัยที่ต้องทำงานในท่ามกลางความยากลำบากและความขาดแคลนยา เวชภัณฑ์ เช่น การใช้น้ำมะพร้าวทำน้ำเกลือชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำให้ผู้ป่วยอหิวาต์เป็นจำนวนมากในช่วงที่เป็นแพทย์ฝึกหัดออกไปตั้งโรงพยาบาลเอกเทศปราบโรคระบาดอหิวาต์ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และการใช้เปลือกต้นโมกหลวง (Holarrhena antidysenterica Wall.) บดผงบรรจุแคปซูลรักษาโรคบิด การใช้น้ำต้มใบต้นกาสามปีก (Phyllodium longipes) รักษาไข้จับสั่นให้แก่ชาวบ้านและเหล่าทหารที่ไปรบที่เมืองเชียงตุง ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยที่ท่านยังเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

           ผลงานการแพทย์และสาธารณสุขในมิติต่าง ๆ ที่ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ได้สร้างไว้มีพัฒนาการก้าวหน้าไปมาก แต่มิติด้านการแพทย์ผสมผสานยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของรางวัล "เสม อวอร์ด" สำหรับบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ผู้มีผลงานวิจัยสมุนไพรดีเด่น เนื่องในวาระ 108 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์และการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์

 

1)         เพื่อสนับสนุนบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ที่มีผลงานด้านการวิจัย พัฒนา หรือส่งเสริมสมุนไพรในประเทศไทยให้ทำการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาตัวยาสมุนไพรหรือตำรับยาสมุนไพรสำหรับการรักษาให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2)         เพื่อจุดประกายงานวิจัยสมุนไพรโดยคนไทยให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยอย่างกว้างขวาง

3)         เพื่อให้ผู้ป่วยที่ยากไร้มีโอกาสเข้าถึงยาสมุนไพรที่มีประสิทธิผลในการรักษา

4)         เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ในการนำยาสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้

 

หลักเกณฑ์ของการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "เสม อวอร์ด"

 

  1. เป็นผู้มีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และมีลักษณะกว้างขวางและต่อเนื่องพอสมควร
  2. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชากร
  3. เป็นผู้มีผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาชน

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการคัดเลือกผู้รับรางวัล "เสม อวอร์ด"

 

ขั้นตอนสรรหา

คณะทำงานสรรหา ดำเนินการสรรหารายชื่อบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ที่มีผลงานด้านการวิจัย พัฒนา หรือส่งเสริมสมุนไพรในประเทศไทย ดำเนินการสำเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยอาจจะมีผลงานที่สำเร็จมากกว่าหนึ่งโครงการ

ช่วงระยะเวลาสรรหา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน 2562

 

ขั้นตอนตัดสิน

คณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษพิจารณาผลงานวิจัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร ประกอบกับผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมทั้งทำเกณฑ์วินิจฉัยและถ้อยคำพิจารณา  ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “เสม อวอร์ด” ของมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ถือเป็นเด็ดขาด

ช่วงระยะเวลาพิจารณาตัดสิน เดือนเมษายน 2562

 

รางวัล "เสม อวอร์ด"

รางวัล “เสม อวอร์ด” มี 1 รางวัล

บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและโล่ที่ระลึก

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "เสม อวอร์ด" ได้ที่ www.sem-foundation.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2260-0229, 08-1933-1900

กำหนดส่งแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล  "เสม อวอร์ด"  พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 ตามช่องทางดังนี้

  1. ส่งทางไปรษณีย์

โดยจ่าหน้าซองถึง

คณะกรรมการสรรหารางวัล "เสม อวอร์ด"

มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว

219/28-31 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 9

ถนนสุขุมวิท 21

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

  1. ส่งทาง e-mail

โดยสแกนแบบเสนอชื่อฯ ที่ลงนามแล้ว พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของไฟล์ pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 25 MB ไปที่ sem.award2019@gmail.com และส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ในภายหลัง

 

กำหนดประกาศผลและมอบรางวัล "เสม อวอร์ด" ครั้งแรก

ในวันครบรอบ 108 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "เสม อวอร์ด" ได้ที่นี่
Sponsors
 Project

Environmental Program

Foster Parents Program

Pyscho-Social Support

Vocational and Agricultural Training